โครงสร้างการดำเนินงาน ของกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

รู้จักคณะกรรมการกำกับฯ คณะอนุกรรมการฯ และแผนผังโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

คุณสรไนย เลิศอักษร

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : ประธานกรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณศิริเมธ ลี้ภากรณ์

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ตำแหน่งในบริษัท : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

คุณเลอศักดิ์ ทองร่วง

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ตำแหน่งในบริษัท : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฎิบัติการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คุณชญาน์ จันทวสุ

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ตำแหน่งในบริษัท : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานความยั่งยืนองค์กร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คุณวรพงษ์ นาคฉัตรีย์

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณกนกพร รอดรุ่งเรือง

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : กรรมการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองและเลขานุการ

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

คุณปริญดา มาอิ่มใจ

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ตำแหน่งในบริษัท รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : อนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

คุณวิสุทธิ์ หนูงาม

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : อนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณวิธาร จินดามัย

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : อนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี กิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คุณติรวัฒนา คุ้มวงศ์ดี

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : เลขานุการ

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อชุมชน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณวรุตม์สุรางค์ ธรรมอารี

ตำแหน่งใน กลุ่ม ปตท. : ที่ปรึกษา

ตำแหน่งในบริษัท ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)