กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เป็นความร่วมมือในการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยเป็นการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างบริษัท Flagship ในพื้นที่ระยอง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนสังคมในพื้นที่ และ สร้างการรับรู้การดำเนินงานของ กลุ่ม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง

บริษัทสมาชิก

ความเป็นมา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2521 ตาม พระราชบัญญัติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2521 เพื่อดำเนินธุรกิจหลักด้านปิโตรเลียมและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม ภายใต้สภาวะการแข็งขันที่สูงขึ้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความจำเป็น ในการเพิ่มความคล่องตัวในกิจการพลังงาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2544 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเรื่องการแปลงทุนเป็นทุนเรือนหุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โดยให้จัดตั้ง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้น ปตท. ในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

ต่อมา การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ภายใต้พระราชบัญญัติ ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 โดยได้จัดตั้ง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2544 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2544 โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คงสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปตท.เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยมีพันธกิจในการสร้างความมั่งคง ทางพลังงานให้แก่ประเทศ ดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ภายใต้การบริหาร จัดการอย่างโปร่งใส่ มีธรรมาภิบาล การประกอบธุรกิจของ ปตท.เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ (Upstream) จนถึงธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของ ปตท.ได้ ดังนี้

  • กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
  • กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
  • กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

องค์กรที่ดีของสังคม

ปตท. ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยดำเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ดำเนินงานเองโดยตรง ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และดำเนินงานผ่านมูลนิธิต่างๆ ที่ ปตท. จัดตั้งขึ้นเพื่อสาธารณประโยชน์ ตาม 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน/สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 40 โครงการสำคัญ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ในฐานะแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เราดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร ครอบคลุมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลางและขั้นปลาย ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายและเป็นวัตถุดิบพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ ธุรกิจก่อสร้าง พลาสติกเชิงวิศวกรรม อุปกรณ์ ทางการเกษตร และอีกมากมาย ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์รอบตัวเราและช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่า

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ “ไออาร์พีซี” (“บริษัทฯ”) มีโรงงานอยู่ที่จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลเมื่อปี พ.ศ. 2521 จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทฯ มหาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2538

“ไออาร์พีซี” เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อจำหน่ายในปี 2525 และได้สร้างโรงกลั่นน้ำมัน ขยายโรงงานปิโตรเคมี ขยายสายการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร ปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไออาร์พีซี เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสาธารณูปโภคที่สนับสนุนการดำเนิน อุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจร เช่น ท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า พร้อมธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน ส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าในจังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆ กว่า 10,000 ไร่ ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “The Balance of Economic, Social and Ecological development will drive IRPC’s sustainable growth.”

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ จีพีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2556 ธุรกิจหลักของเรา คือ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ไอน้ำ น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม และน้ำเย็นให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในปัจจุบัน มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น* ดังนี้ ไฟฟ้า 5,055 เมกะวัตต์ ไอน้ำ 2,946 ตันต่อชั่วโมง น้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และน้ำเย็น 15,400 ตันความเย็น นอกจากนี้ จีพีเอสซี ยังลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศโดยผ่านบริษัทย่อยและบริษัทในเครือ

กลุ่มจีพีเอสซี มุ่งมั่นในการเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าชั้นนำด้านนวัตกรรมและความยั่งยืนในระดับสากล โดยการแสวงหาโอกาสลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศเป้าหมายที่มีความน่าใจที่จะเข้าไปลงทุน และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันโดยผ่านธุรกิจ S-Curve เช่น ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่และโซลูชั่นด้านพลังงานอัจฉริยะ พร้อมกับพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความยั่งยืน จีพีเอสซี ได้ยึดมั่นในหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และใส่ใจอย่างมากต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ * ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564