กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เป็นความร่วมมือในการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างบริษัท Flagship ในพื้นที่ระยอง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดย โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าถึงความสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนสังคมในพื้นที่ และ สร้างการรับรู้การดำเนินงานของ กลุ่ม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง ปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม ผ่านกิจกรรมหลัก 3 หมวดงาน ได้แก่

Stakeholder Engagement (ด้านสานสัมพันธ์)
การดำเนินงานเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาเป็น Voice Network
Stakeholder Development (ด้านชุมชนสังคม)
การดำเนินงานจะเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 2E1S ในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ Economic (เศรษฐกิจ) Environment (สิ่งแวดล้อม) Social (ชุมชนสังคม) โดยภายใต้ หลัก 2E1S จะประกอบด้วยงานพัฒนาชุมชนด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านชุมชนสังคม และ ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ และ ยกระดับคุณภาพชีวิต ของชุมชนในพื้นที่
Fundamental Management System (ด้านการสื่อความและ แผนกลยุทธ์การดำเนินงาน)
เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการดำเนินงานต่างๆของ กลุ่ม ปตท. รวมถึงงานกลยุทธ์การดำเนินงานด้าน CSR เปรียบเสมือนงานหลังบ้าน