การศึกษา
29 พฤศจิกายน 2563

กลุ่ม ปตท. ระยอง มอบ 170 ทุนการศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง ส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ลดผลกระทบผู้ปกครองขาดรายได้จากเหตุโควิด-19

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้ทำการมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 ในโครงการ “ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ให้กับเยาวชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวนกว่า 170 ทุน รวม 700,000 บาท เพื่อหวังสร้างโอกาสทางการศึกษา เพิ่มศักยภาพและความพร้อมแก่เยาวชนในพื้นที่ ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองหลายท่าน ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น

นางศรัญยา ชัชวาลพาณิชย์ ผู้บริหารในนามคณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า “ทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง” ประจำปี 2563 เป็นโครงการที่มีความสำคัญในการยกระดับทางการศึกษา ให้แก่เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากที่เยาวชนทุกคนควรได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเยาวชนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ทางการศึกษา อีกทั้งโครงการ ทุนสนับสนุนการศึกษานี้ ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองหลายท่านที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย ทั้งนี้ การมอบทุนดังกล่าว หวังเพื่อให้บุตรหลาน เยาวชนในเขตชุมชน จังหวัดระยอง ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน และเพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะทำประโยชน์ และพัฒนาสังคมให้สามารถก้าวต่อไปในอนาคตได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวว่า “การมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 ในครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษา พื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น 180 ราย รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 700,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งในปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากเป็นเมืองของการท่องเที่ยวทำให้หลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ หวังว่าทุนสนับสนุนในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่หลายๆ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ต้องขอขอบคุณกลุ่ม ปตท. ที่เป็นห่วงเป็นใยคนในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรหลาน เยาวชน ที่จะไปเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมในอนาคตต่อไป

และในปีนี้ กลุ่มปตท. จ.ระยอง เข้าใจถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงแนวโน้มของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้บริหารของกลุ่มปตท.ระยอง มีความห่วงใยต่อชุมชนรวมถึงพนักงานที่ปฎิบัติงาน จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการคัดเลือก การมอบทุน ให้อยู่ในรูปแบบวิถีใหม่ (The New Normal) โดยมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการคนกับสถานที่ การเว้นระยะห่าง และการคัดกรองที่เข้มงวด ทำให้ในปีนี้โครงการด้านการศึกษาของกลุ่มปตท.ระยอง สามารถดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น มีความปลอดภัย เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่มีโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ กลุ่ม ปตท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง