การศึกษา
07 มิถุนายน 2565

กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ประกาศความร่วมมือโครงการสิ่งแวดล้อม ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ใช้นวัตกรรม ความรู้ความเชี่ยวชาญ พนักงานในกลุ่ม ปตท. ขับเคลื่อนจังหวัดระยอง ช่วยรักษาสมดุลโลกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และ นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี หัวหน้าคณะทำงานพัฒนาสังคม กลุ่ม ปตท. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ โรงพยาบาลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดย แพทย์หญิงน้ำเพชร แสงวรรณกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านฉาง และ คุณภารดี เจิมพิพัฒน์ หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลบ้านฉาง เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงพยาบาล (Solar Rooftop) กำลังผลิตรวมประมาณ 80 กิโลวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565 หวังช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลกว่า 420,000 บาท/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 63,820 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า (kgCO2eq) ต่อปี โครงการนี้ นอกจากจะช่วยลดภาระค่าสาธารณูปโภค เพิ่มความเสถียรภาพความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ช่วยเก็บรักษาอายุการใช้งานเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉางแล้ว ยังมีส่วนร่วมเพื่อรักษาสมดุลโลกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ของ กลุ่ม ปตท. อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง