ด้านสานสัมพันธ์
10 มิถุนายน 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองสำหรับดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดย คุณติรวัฒนา คุ้มวงศ์ดี ผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. พร้อมด้วยทีมงาน มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชน จำนวน 50,000 บาท โดยมี คุณกนกวรรณ สิงห์กาล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ

โดยสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง มีภารกิจในการสงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ และ พัฒนาศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 6-18 ปี ที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งโครงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพดังกล่าว เป็นการเพิ่มทักษะและความชำนาญด้านการทำเบเกอรี่ เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถออกไปประกอบอาชีพได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง