สังคม เศรษฐกิจ
14 มิถุนายน 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองเข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีทั้ง 4 เทศบาล

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองนำโดย ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และสื่อความกลุ่ม ปตท. ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีในการรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีทั้ง4เทศบาลได้แก่

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด, นายวร กลีอิ่ม นายกเทศมนตรีตำบลมาบข่าพัฒนา, ดร.อติเทพ จริยเวชช์วัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง, นายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง

ซึ่งในการเข้าพบครั้งนี้ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือ ในโครงการความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในอนาคตอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง