สิ่งแวดล้อม
01 กันยายน 2565

กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน - อ่าวประดู่ และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุดร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 1,110,399 ตัว เพื่อฟื้นฟูและสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศในท้องทะเลไทย

กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2565 โดยร่วมกับวิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน - อ่าวประดู่ และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในเขตมาบตาพุด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวนกว่า 1,110,399 ตัว มุ่งสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้แก่ทะเลภาคตะวันออก รวมทั้งยังเป็นการดำรงรักษาอาชีพประมงให้คงอยู่ต่อไป โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตากวน - อ่าวประดู่ จ.ระยอง

คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานคณะอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2565 นี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมอาชีพของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน ซึ่งเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของจังหวัดระยอง ด้วยการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทะเล เพื่อสร้างความสมดุลให้แก่ระบบนิเวศ และเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มประมง โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง และกลุ่มประมงในพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย ลูกกุ้งทะเล จำนวน 750,000 ตัว ลูกไรปู 250,000 ตัว กุ้งแชบ๊วย จำนวน 100,000 ตัว หอยหวาน จำนวน 10,000 ตัว และพ่อปูแม่ปูไข่ 399 ตัว รวมจำนวนพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย จำนวนทั้งสิ้น 1,110,399 ตัว และได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากกลุ่มภาคีเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออันดีในการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน ให้เกิดความสมดุลและมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

คุณถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ นี้ มุ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมของทะเลจังหวัดระยอง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง รวมถึงแสดงเจตนารมณ์อันดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรระหว่างมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวนับเป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ทำให้เห็นถึงความสามัคคี และส่งเสริมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของทุกหน่วยงาน จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มีส่วนร่วมผลักดัน ทำให้โครงการสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี

กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง เชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล ให้จังหวัดระยองเป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง