ด้านสานสัมพันธ์
16 พฤศจิกายน 2565

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมสืบสาน และ ทำนุบำรุงศาสนา จัดพิธีทอดกฐินและถวายผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 จำนวน 20 วัด รวมปัจจัยทำบุญทั้งสิ้น 2,050,000 บาท

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ ชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดเนินกระปรอก วัดตากวน และวัดโขดหิน รวมถึงร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดละ 50,000 บาท จำนวน 17 วัด เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ และส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชาวระยองให้คงอยู่สืบไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง