การศึกษา
07 สิงหาคม 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดยในปี 2566 นี้ มีเด็กและเยาวชนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 255 ราย มูลค่ารวม 1,300,000 บาท ในระดับชั้นปริญญาตรี ปวส. มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และ ประถมศึกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง