การศึกษา
09 สิงหาคม 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประจำปี 2566

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุน และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี

โดยในปี 2566 นี้ มีเด็กและเยาวชนได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,175 ราย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นปริญญา รวมมูลค่าเป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง