สิ่งแวดล้อม
08 เมษายน 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาด ครั้งที่ 2”

วันที่ 8 เมษายน 2564 นาย ชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำกลุ่มประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาด ครั้งที่2. (Big cleaning day 2 ) ครั้งนี้กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง นำโดย ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และสื่อความกลุ่ม ปตท. ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พี่ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน),บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณต่อเนื่อง จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมและนำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง