สังคม เศรษฐกิจ
17 เมษายน 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมถวายบริขารและมอบงบประมาณสนับสนุน

วันเสาร์ที่17 เมษายน 2564 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายบริขารและมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 25,000 บาท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 (ครั้งที่9) ณ วัดโขดหิน จังหวัดระยอง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง