สังคม เศรษฐกิจ
01 มิถุนายน 2564

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบเสื้อ อสม.

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดร. วิสุทธิ์ หนูงาม ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสนับสนุนเสื้อปฏิบัติงานของกลุ่ม “อสม. หมอประจำบ้าน” ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 40,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด-19และปฏิบัติงานเป็นแกนนำในการส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้ในการป้องกันตนเอง รวมถึงการติดตามเยี่ยมบ้านคัดกรองและติดตามผู้ที่มีความเสี่ยง ต้องกักตัว 14 วัน โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองมาบตาพุด มี “อสม. หมอประจำบ้าน”ที่ผ่านการอบรมและปฏิบัติหน้าที่แล้ว เป็นจำนวน 80 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง