สังคม เศรษฐกิจ
18 พฤศจิกายน 2563

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สนับสนุนโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) อำเภอบ้านฉาง”

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านฉาง และสำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 140,000 บาท จัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) อำเภอบ้านฉาง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สุงอายุ พร้อมส่งเสริมระบบบริการสุขภาพในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง

นายทรงศักดิ์ คล่องกำไร ตัวแทนผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง กล่าวว่า กลุ่ม ปตท. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเพิ่มมากขึ้น อำเภอบ้านฉาง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ประสบปัญหามีผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน ติดเตียง หรือ ผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่เข้าถึงระบบบริการสุขภาพด้วยความยากลำบาก จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ดูแลในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ บางรายยังขาดผู้ดูแลและต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม กลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลบ้านฉาง และสำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านฉาง จัดทำ “โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) อำเภอบ้านฉาง” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นจิตอาสาของชุมชน โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อให้มีทักษะในการดูแลสุขภาพกาย จิต สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปปฏิบัติต่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่บ้านได้อย่างมีคุณภาพ

“นับเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่งที่โครงการนี้ ช่วยพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มุ่งหวังให้ชุมชนสามารถพึ่งพาและดูแลตนเองได้ โดยอาศัยการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนที่มีจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุ การมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุจะได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการในครั้งนี้ นำไปใช้ครอบคลุมทั้งองค์รวม 4 มิติ คือ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้สุงอายุกลุ่มติดบ้านและติดเตียง ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลด้านอื่น ๆ ให้กับผู้ป่วยแต่ละช่วงวัยในชุมชนและประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไป” นายทรงศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ อำเภอบ้านฉาง มีผู้สูงอายุ จำนวน 7,010 คน เป็นกลุ่มติดบ้าน จำนวน 399 คน กลุ่มติดเตียง จำนวน 60 คน และผู้ป่วยประคับประคอง จำนวน 20 คน รวมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูและระยะยาว จำนวนทั้งสิ้น 479 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง