PTT Group Sharings
26 พฤศจิกายน 2564

รวมทุนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หรือ สิ่งแวดล้อมศึกษา คือการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การดูแล อนุรักษ์ การพัฒนา การบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา การแก้ไขปัญหาและลดการเกิดภาวะโลกร้อน การจัดการของเสีย การดูแลฟื้นฟูดินและน้ำ ศึกษาสาเหตุการเกิดและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ การป้องกันและควบคุมมลพิษ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเรียนรู้และศึกษาด้านการวิเคราะห์ระบบและประเมินสถานภาพสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการหาวิธีป้องกันการเกิดมลพิษ หรือการหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนา รักษา และคงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นรากฐานสำคัญในการดูแล อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็น เนื่องจากการดูแลสิ่งแวดล้อม เราจำเป็นต้องมีความรู้ และดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี หลายๆ สถาบันการศึกษาทั่วโลกจึงผลักดันและสนับสนุนมีการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อให้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนรู้มาใช้ในการดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราจะมาแนะนำทุนการศึกจากสถาบันต่างๆ ที่มีการมอบให้เพื่อสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาผู้ที่มีความต้องการจะศึกษาและเรียนรู้ เพื่อช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 • ทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีจิตอาสาและชื่นชอบการทำประโยชน์ให้สังคม มีผลงานโดดเด่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด หรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ
 • ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร
 • ทุนการศึกษาพระราชทานระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) “ลุ่มน้ำโขงพิจัย” (Loom Nam Khong Pijai Scholarships for Master’s Programs) สำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนในสาขาวิชาโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพลังงาน (Energy Technology) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Resources Management) และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
 • สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ Vistec เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้มีการร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้มีการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการสร้างนักวิจัยที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อม และได้มีการมอบทุนสนับสนุนนิสิตปริญญาเอกภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) และโครงการ Frontier Talents Program (FTP) ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อมุ่งพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอกที่มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม และวิชาการของประเทศ

นอกจากทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศแล้ว ยังมีทุนการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในต่างประเทศที่น่าสนใจอีกไม่น้อยสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ

 • The University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัยมากว่า 60 ปี ได้มีการมอบทุนสำหรับทั้งนักเรียนนักศึกษาชาวออสเตรเลียและต่างชาติ ผู้ที่สนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 • ทุนการศึกษา Global Diversity สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมใน HHL Leipzig Graduate School of Management ประเทศเยอรมนี โดยทุนการศึกษานี้ไม่จำกัดสัญชาติและเชื้อชาติของผู้ได้รับทุน โดยทุนนี้จะเน้นไปที่การนำนักศึกษาหลายสัญชาติมาพบปะและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกัน
 • The University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการมอบทุนให้แก่ สำนักงานพัฒนาชนบท ทุนนี้ชื่อว่า ทุน Alexander A. Smith เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ที่สนใจการพัฒนาชนบท
 • Homegrown Annie เป็นบริษัททำเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยที่ Homegrown Annie นั้น ได้มีการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่ผู้ที่สนใจในการศึกษาการทำการเกษตรแบบยั่งยืน โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแบบอินทรีย์
 • ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SUSTAINABILITY in Higher Education (AASHE) สมาคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในรัฐเพนซิลเวเนียของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนให้แก่นักเรียนของ AASHE ผู้ที่มีความโดดเด่นในการส่งเสริมความยั่งยืน และ ผู้มีบทบาททางด้านกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
 • The Bill Morolla เป็นสมาคมอนุรักษ์ที่ถูกจัดตั้งโดย สหพันธ์สัตว์ป่าแอริโซนา หรือ Arizona Wildlife Federation ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการอนุรักษ์ในแอริโซนาตอนเหนือ มอบทุนศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่ Northern Arizona University โดยผู้สมัครที่ต้องการได้รับทุนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมนี้ จะต้องได้รับประกาศนียบัตรด้านป่าไม้ การวิเคราะห์ระบบนิเวศ การจัดการปลาและสัตว์ป่า วารสารศาสตร์หรือ การศึกษาด้านมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ที่ดิน การคุ้มครองพลังงานและที่ดิน
 • ทุนการศึกษานานาชาติของ Istanbul Aydin University ประเทศตุรกี เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกที่มอบให้กับนักเรียน นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่ขัดสนหรือยากจน ที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และประสบความสำเร็จ

จะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษารวมถึงองค์กรทั้งในและต่างประเทศ นั้นให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆ ตามแนวคิดที่ว่า การลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนในการศึกษา และการมอบทุนการศึกษาเพื่อผลิตนักวิชาการและบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมให้ออกมาดูแล อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับมนุษย์อย่างยั่งยืน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับคนรุ่นใหม่และสำหรับองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งทางกลุ่มบริษัทในเครือ ปตท. ก็ได้มีการมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะเติบโตขึ้นมาดูแลสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนและระดับชาติต่อไป

อ้างอิง

 • https://www.modify.in.th/1328
 • https://www.webythebrain.com
 • https://envi.ku.ac.th
 • http://www.uow.edu.au
 • https://worldscholarshipforum.com/en
 • https://worldscholarshipforum.com/th
 • https://www.scholarship.in.th
 • https://www.pttep.com
 • http://www.vistec.ac.th
 • https://www.pttplc.com
 • https://www.bu.ac.th
 • https://www.ait.ac.th
 • https://www.scholarship.in.th

หัวข้อที่น่าสนใจ