PTT Group Sharings
06 พฤษภาคม 2565

สัญลักษณ์รักษ์โลก

สัญลักษณ์รักษ์โลก คือ สัญลักษณ์ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากของผลิตภัณฑ์บางประเภท และสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะบ่งบอกถึงความสามารถในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นจะสามารถทำได้ เช่น สามารถนำไปรีไซเคิลได้ สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ เป็นต้นสัญลักษณ์เหล่านั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากสัญลักษณ์เหล่านั้นจะช่วยบ่งบอกถึงขั้นการผลิต, คุณสมบัติ หรือ วิธีใช้งานที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว บางครั้งยังช่วยทำให้เราสามารถกำจัดผลิตภัณฑ์เหล่านั้นหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานได้แล้วอย่างถูกต้องด้วยเช่นกัน ซึ่งการกำจัดขยะอย่างถูกต้องก็นับเป็นอีกหนึ่งวิธีในการช่วยอนุรักษ์โลก และเพิ่มความปลอดภัยในการกำจัดขยะ เนื่องจากการกำจัดขยะที่ถูกวิธีและมีประสิทธิภาพจะทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง

สัญลักษณ์รักษ์โลกเหล่านี้เราจะสามารถพบเจอได้ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน แต่บางสัญลักษณ์ก็ไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เนื่องจากสัญลักษณ์เหล่านั้นอาจจะอยู่บนผลิตภัณฑ์ หรือ สินค้ากลุ่มเฉพาะที่เราไม่ได้พบเจอ หรือ ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไป หรืออาจอยู่บนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน

 • ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นฉลากที่ถูกออกโดยกระทรวงพลังงาน โดยฉลากชนิดนี้จะพบเห็นได้บนเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า แอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นฉลากที่บ่งบอกถึงพลังงานที่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งาน ข้อมูลเบื้องต้นต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดไฟ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่อง โดยหากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นยิ่งมีดาวเยอะ ก็หมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานที่สูงขึ้น และ 5 ดาว คือระดับดาวที่สูงที่สุดสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้
 • FSC ย่อมาจาก Forest Stewardship Council เป็นองค์กรพิทักษ์ป่าที่ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทดแทนในป่าหมุนเวียน และเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งสินค้าที่มีสัญลักษณ์นี้ปรากฏอยู่บนตัวสินค้า จะเป็นสินค้าที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยสินค้าเหล่านั้นจะมีส่วนร่วมในการช่วยปลูกต้นไม้ทดแทนไม้ที่ถูกนำมาใช้ในการผลิต และแปรรูปสินค้า
 • ฉลากเขียว เป็นฉลากที่จะติดอยู่บนสินค้าที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีองค์ประกอบ กระบวนการผลิต การใช้ รวมไปถึงการกำจัด และทำลายที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าประเภทเดียวกันที่ไม่ผ่านการรับรอง เช่น สุขภัณฑ์ฉลากเขียวจะประหยัดน้ำกว่าสุขภัณฑ์ทั่วไป
 • ฉลาก Carbon Reduction หรือฉลากลดคาร์บอน เป็นฉลากที่ติดอยู่บนสินค้าที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนในระดับต่ำกว่าระดับทั่วไปอย่างน้อยร้อยละ 10 มีเกณฑ์การพิจารณาจากการลดการใช้ไฟฟ้า วัตถุดิบ หรือ การเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดในการผลิตแทนการผลิตแบบทั่วไป เป็นต้น ซึ่งฉลากนี้ถือว่าเป็นฉลากที่มีความสำคัญในการช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน
 • ฉลาก Green Industry หรือ ฉลากอุตสาหกรรมสีเขียว จะติดอยู่บนสินค้าประเภท ไม้ฝา ไม้อัด ฉนวนกันความร้อน และอุปกรณ์ต่อเติมตกแต่งต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสินค้าเหล่านั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยฉลากนี้เกิดขึ้นจากนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

นอกจาก 5 สัญลักษณ์รักษ์โลกที่กล่าวมา ยังมีสัญลักษณ์ต่างๆ ที่มักจะพบเห็นได้บนผลิตภัณฑ์เพื่อบ่งบอกคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น

 • The Mobius Loop หรือ สามเหลี่ยมรีไซเคิล เป็นสัญลักษณ์ระดับสากลมาจาก Reduce, Reuse, Recycle ซึ่งหมายถึงสินค้าชิ้นนั้นสามารถนำไปรีไซเคิลได้ หรือ สินค้าชิ้นนี้ผลิต หรือ มีส่วนผสมของวัสดุรีไซเคิล
 • Waste electrical จะติดอยู่บนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่สามารถทิ้ง หรือ กำจัดรวมกับขยะทั่วไปได้ ต้องแยกทิ้งในที่ๆ ได้ถูกจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถทิ้งกับขยะทั่วไปได้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ต่างๆ เป็นต้น
 • Hazardous เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ที่มีสารกัมมันตรังสี ซึ่งเป็นอันตราย ไวไฟ หรือเป็นพิษ หากผลิตภัณฑ์ใดมีสัญลักษณ์นี้ ไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ รวมไปถึงไม่นำไปรีไซเคิล และควรหาวิธีกำจัดให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย
 • Compostable สัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าสินค้าชิ้นนี้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสินค้าผลิตมาจากวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ และได้รับการรับรองจากสถาบัน Biodegradable Products Institute
 • The Green Dot เป็นสัญลักษณ์ที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์จากทางยุโรปเป็นส่วนใหญ่ เช่น ฝรั่งเศส, อิตาลี, อังกฤษ และ เยอรมัน เป็นต้น ซึ่งสัญลักษณ์นี้บ่งบอกว่าผู้ผลิตสินค้าชิ้นนี้ได้สนับสนุนโครงการรีไซเคิลโดยที่ทางผู้ผลิตจะนำรายได้จากการขายสินค้าส่วนหนึ่งไปเป็นค่าดำเนินการในการกำจัดขยะอย่างถูกต้อง และปลอดภัย
 • Recycling codes เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งสัญลักษณ์นี้สามารถบ่งบอกประเภทของวัสดุเพื่อช่วยให้เราสามารถนำขยะนั้นไปรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น และยังสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมอีกด้วย
 • Tidy man เป็นสัญลักษณ์ที่เตือน และรณรงค์ให้ผู้คนทิ้งขยะลงในถังขยะ เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบ
 • CE marking เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัยต่อคน และสิ่งแวดล้อมที่สามารถวางขายในประเทศในยุโรปได้

อ้างอิง
www.blockdit.com
evplaza.com
younghappy.com
littlebiggreen.co

หัวข้อที่น่าสนใจ