PTT Group Sharings
27 สิงหาคม 2564

รวมสถาบันการศึกษาในไทยที่สอนหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม

รวมสถาบันการศึกษาในไทยที่สอนหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน สายรักษ์ธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยม นักเรียนหลาย ๆ คนก็เกิดความฝันที่อยากจะพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับเราไปนาน ๆ วันนี้เลยมีสถาบันการศึกษาในไทยที่เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าแต่ละสาขามีความน่าสนใจและมีความโดดเด่นอย่างไรบ้าง

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับใครที่รักป่ารักธรรมชาติ ที่นี่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม้ และระบบนิเวศ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีถึง 3 หลักสูตรปริญญาตรีด้วยกัน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ที่รวบรวมทุกสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น ป่าไม้ ชุมชน สัตว์ป่า ลุ่มน้ำ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีทางไม้) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) และหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอกเลย

คณะสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะนี้จะนำเอาความรู้พื้นฐานอย่างฟิสิกส์เคมีและชีวะมาประยุกต์กับสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขดูแลและพัฒนา รวมไปถึงการหาทางป้องกันและควบคุมมลพิษอีกด้วย

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สำหรับใครที่ให้ความสำคัญกับการผลิตอาหาร ซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มี 3 ภาควิชาหลัก ๆ ได้แก่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มีสาขาประมงและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็นสาขาภูมิศาสตร์และสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เป็นหลักสูตรใหม่ มีการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับป่าไม้ ในรูปแบบการเกษตรต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนได้รู้จักประโยชน์และประสิทธิภาพของดินมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายวิชาอื่น ๆ อย่างสัตวศาสตร์ พืชประยุกต์ และเทคโนโลยีทางประมงอีกด้วย ใครที่เรียนที่นี่จะต้องเพลิดเพลินไปกับอากาศดี ๆ ที่นี่แน่นอน

คณะวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยพื้นฐานจะเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างฟิสิกส์ เคมีและชีวะ แต่ก็จะมีสาขาย่อยอย่างสาขาชีววิทยา เรียนเกี่ยวกับจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ อย่างแบคทีเรีย รา เชื้อไวรัสต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาและใช้กับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการดูแล การบำบัดและแก้ปัญหาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดการนโยบายทางสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานและมลพิษ และโครงสร้างระบบนิเวศต่าง ๆ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะนี้จะเปิดให้ได้ทดลอง วิจัย ฝึกอบรม และเรียนการบริหารทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีตั้งแต่หลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรภาคพิเศษ โดยปริญญาโทจะเน้นเกี่ยวกับความมั่นคงและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เป็นการใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์กับการทำวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรม รวมไปถึงนวัตกรรมของสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ อย่างด้านวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีฟิล์ม การวิจัยด้านฟิสิกส์บรรยากาศ รวมไปถึงการเร่งปฏิกิริยาเคมีและชีวภาพเพื่อนำไปวิจัยสารสังเคราะห์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นอกจากจะมีวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน ยังเปิดสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา และการแก้ไขจัดการด้านมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น มลพิษทางเสียง การสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและสารพิษของโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภูมิศาสตร์อีกด้วย มี 2 สาขาด้วยกัน คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในปัจจุบันจะสามารถทำการเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการภูมิศาสตร์ แม้จะมีแค่ 2 สาขา แต่ก็สามารถทำงานด้านสิ่งแวดล้อมได้ทุกแขนงเลย

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เน้นการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรชุมชน ทรัพยากรดิน รวมไปถึงการจัดการมลพิษ ของเสียและความเสื่อมโทรม นอกจากนี้ยังมีการสอนเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพต่าง ๆ เพื่อให้ประยุกต์ใช้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยที่ยังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการเปิดการสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นอกจากจะได้เรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นแล้ว ยังมีการเลือกเรียนระหว่างนิเวศวิทยา ที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และระบบนิเวศธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความครอบคลุมทั้งหมดของสิ่งแวดล้อมและมลพิษอีกด้วย รวมไปถึงทำโครงการวิจัยต่าง ๆ ตามโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทใหญ่ ๆ เพื่อควบคุมและจัดการมลพิษให้อยู่ในมาตรฐานที่ปลอดภัย สำหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนสิ่งแวดล้อมที่นี่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพื้นที่ป่าและธรรมชาติให้นักศึกษาได้ใกล้ชิด ในการปฏิบัติแน่นอน

สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
เริ่มแรกเป็นโครงการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ของกลุ่มปตท.ภาคตะวันออก และกลายมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเครือปตท. ที่เปิดสอนเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ต้องการให้เยาวชนที่มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมได้มาเรียนรู้การทำวิจัย ทดลองและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยสถาบันวิทยสิริเมธีตั้งอยู่บนวังจันทร์ วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง มีพื้นที่กว่า 3 พันไร่ ได้ให้นักเรียนนักศึกษาได้ทำทดลองทำวิจัย และคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ด้วยตนเอง เรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในกลุ่มปตท. เรียกว่าได้ลงพื้นที่และรู้แนวทางในการพัฒนาอย่างแท้จริง

สำหรับใครที่มีความฝันอยากจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปพัฒนาโลกของเราให้น่าอยู่ อาจจะมีสักสถาบันหนึ่งในนี้ที่เหมาะกับเรา ลองดูว่าที่ไหนที่เราชอบ ถูกใจและเหมาะกับเรา อย่าลืมว่าสภาพแวดล้อมในการเรียนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้เราได้เรียนรู้และผลักดันเราให้ทำอย่างมีความสุข

ที่มา: https://www.facebook.com/CareShareAndRespect/posts/4090729924372709

หัวข้อที่น่าสนใจ