ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคี วัดภูดรนิ่มเสนาะ จังหวัดระยอง ประจำปี 2566
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง ประจำปี 2566
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดมาบข่า จังหวัดระยอง ประจำปี 2566
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดอบรมเสริมเทคนิคการถ่ายภาพให้แก่สื่อมวลชนจังหวัดระยอง พร้อมทั้งการต่อยอด นำไปสู่การสร้างรายได้จากภาพถ่าย
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จำนวน 300 ขวด แก่วิทยาลัยเทคนิคระยอง สนับสนุนโครงการ Fix-it จิตอาสาสำหรับดำเนินการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนกระสอบทรายแก่เทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จับมือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ชุมชนโดยรอบ ระดมพลจิตอาสาร่วมกรอกกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองสนับสนุนงบประมาณแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองสำหรับพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค