ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบผ้าใบสำหรับคัดแยกผู้บาดเจ็บตามความรุนแรง (triage canvas) แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
ด้านสานสัมพันธ์
จังหวัดระยอง ร่วมกับกลุ่ม ปตท.ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนชาวระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยองร่วมมอบปัจจัยสนับสนุนกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและสามเณร และ บวชศีลจาริณีพาคฤดูร้อนประจำปี 2565 (ครั้งที่ 10)
ด้านสานสัมพันธ์
ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมมอบเงินจำนวน 40,000 บาท ให้กับชมรมแม่บ้านมหาดไทย สำหรับเป็นทุนการศึกษาบุตรหลานบุคลากรสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบชุด PTT Care Box จำนวน 150 ชุด ให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดะยอง ร่วมกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชน ปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนชุดตรวจ covid-19 ชนิด ATK มอบให้สำนักงานการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง