สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จับมือ จังหวัดระยอง ร่วมสร้างความปลอดภัยทางถนน พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Smart Rider ภายใต้โครงการ “ขับดี..มีสุข”
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมวันครบรอบ 14 ปี หนังสือพิมพ์ addvariety
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ส่งมอบเส้นทางเดิน-วิ่งและระบบไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ มูลค่ากว่า 2,700,000 บาท ให้เป็นทรัพย์สินในการดูแลบำรุงรักษาของวัดกรอกยายชา และชุมชน มุ่งยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองสำหรับดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กและเยาวชน
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณแก่ที่ว่าการอำเภอบ้านฉางสำหรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
การศึกษา
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ประกาศความร่วมมือโครงการสิ่งแวดล้อม ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ใช้นวัตกรรม ความรู้ความเชี่ยวชาญ พนักงานในกลุ่ม ปตท. ขับเคลื่อนจังหวัดระยอง ช่วยรักษาสมดุลโลกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมชุมชนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบผ้าใบสำหรับคัดแยกผู้บาดเจ็บตามความรุนแรง (triage canvas) แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง