สังคม เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองเคียงข้างชุมชนโดยร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับวัดในชุมชน จ.ระยอง
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาบุตรหลานชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจำปี 2564
สุขภาพ
กลุ่มปตท. จังหวัดระยอง มอบสนับสนุนแอลกอฮอล์ จำนวน 170 ขวด ให้กับ ชมรมสื่อมวลชนภูมิภาค
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง โครงการลมหายใจเดียวกัน สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดตรวจ covid-19 แบบ Rapid Antigen Test Kit และจัดทำชุด PTT Group Care Box สำหรับผู้ป่วยสีเขียว
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบชุดตรวจ covid-19 แบบ Rapid Antigen Test ให้กับเทศบาลนครระยอง
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและหน้ากากผ้ารวม 2,500 ชิ้น มูลค่า 61,450 บาท ให้กับ 4 เทศบาล
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. ขอประกาศยกเลิกการจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมาบตาพุดประจำปี 2564
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองมอบชุดตรวจ covid-19 แบบ Rapid Antigen Test จำนวน 500 ชุด และปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล 250 ให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา