การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ประจำปี 2565
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจำปี 2565
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสเป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำปี 2565
การศึกษา
กลุ่ม ปตท.จังหวัดระยอง ประกาศความร่วมมือโครงการสิ่งแวดล้อม ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ใช้นวัตกรรม ความรู้ความเชี่ยวชาญ พนักงานในกลุ่ม ปตท. ขับเคลื่อนจังหวัดระยอง ช่วยรักษาสมดุลโลกมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรหลานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จัดกิจกรรม “โครงการทุนสนับสนุนการศึกษา กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง” เขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง ประจำปี 2564
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการทุนการศึกษาบุตรหลานชุมชน เขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง ประจำปี 2564
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุตรหลานชุมชน เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
การศึกษา
มอบรางวัลประกวดบทกลอนในโครงการประกวดบทกลอนวันสุนทรภู่