ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเจ้าภาพในประเพณีทอดกฐินสามัคคีวัดมาบข่า จังหวัดระยอง ประจำปี 2566
การศึกษา
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จัดอบรมเสริมเทคนิคการถ่ายภาพให้แก่สื่อมวลชนจังหวัดระยอง พร้อมทั้งการต่อยอด นำไปสู่การสร้างรายได้จากภาพถ่าย
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง มอบน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ จำนวน 300 ขวด แก่วิทยาลัยเทคนิคระยอง สนับสนุนโครงการ Fix-it จิตอาสาสำหรับดำเนินการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง สนับสนุนกระสอบทรายแก่เทศบาลตำบลทับมาและเทศบาลตำบลเนินพระ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จับมือ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ชุมชนโดยรอบ ระดมพลจิตอาสาร่วมกรอกกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองสนับสนุนงบประมาณแก่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยองสำหรับพัฒนาระบบน้ำบาดาลเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
สุขภาพ
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง จับมือ จังหวัดระยอง ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ภายใต้โครงการขับดี มีสุข ประจำปี 2566
ด้านสานสัมพันธ์
กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 50,000 บาท ในวันรวมน้ำใจ สู่ญามีอุ้ลมุบตาดี ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566